منو اصلی

کارفرما

جناب مهدوی

زمان انجام پروژه

1397

گروه

اسکلت فلزی ساختمان

مجتمع تجاری با زیربنای 6000 متر

استفاده از ستون های باکس و تیرورق

به وزن 250 تن

مجتمع تجاری