منو اصلی

کارفرما

کشور ترکمنستان

زمان انجام پروژه

1394

گروه

سازه های صنعتی

درپ پادگان ترکمنستان