منو اصلی

کارفرما

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

زمان انجام پروژه

1393

گروه

اسکلت فلزی ساختمان

بیمارستان حکیم