منو اصلی

کارفرما

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

زمان انجام پروژه

1393

گروه

اسکلت فلزی ساختمان

پروژه 64 واحدی فرهنگیان