منو اصلی

کارفرما

اداره تربیت برنی نیشابور

زمان انجام پروژه

1391

گروه

اسکلت فلزی ساختمان

استخر ورزشگاه انقلاب